Mijn Bypoint

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden voor Resellers

FieConn B.V./Bypoint 
Versie januari 2024 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities  
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer  
Artikel 3 – Toepasselijkheid  
Artikel 4 – Het aanbod   
Artikel 5 – De overeenkomst  
Artikel 6 – De prijs 
Artikel 7 – Conformiteit en garantie 
Artikel 8 – Levering en uitvoering 
Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 10 – Betaling 
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 – Intellectueel eigendomsrechten en gegevens 
Artikel 13 – Klachtenregeling  
Artikel 14 – Geschillen 
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 16 – Software en applicatie ontwikkeling
Artikel 17 – Hardware 

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 • Accessoires: producten bijgeleverd bij het Product (zoals oplaadkabels) of verkrijgbaar zijn in de webshop van Bypoint; 
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 • Dienst (betrekkelijk op de elektronische producten van Bypoint) de combinatie van het Product en het noodzakelijke Abonnement. De combinatie zorgt ervoor dat het Product in contact kan komen met de vooraf aangegeven eigen Contactpersonen; 
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 • Overeenkomst: de Overeenkomst inclusief prijsafspraken, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, die de consument is aangegaan door een product van Bypoint aan te schaffen. Voor elektronische producten is de Overeenkomst na het eerste Abonnementstermijn (na één jaar bij het jaarabonnent, na twee jaar bij het tweejaarlijkse Abonnement en na vier jaar bij het vierjaarlijkse Abonnement.) De dienstverlening eindigt op de laatste dag van de maand waarin de opzegging wordt gedaan; 
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 • Portal (betrekkelijk op de elektronische producten van Bypoint): in het Portal van Bypoint worden gebruikersgegevens verstrekt om in te loggen in het klantenportaal van Bypoint. In het Portal kan de klant alle bestel- gebruikers- en productgegevens inzien en wijzigen van de klant 
 • Product: Aangeschafte product uit het Bypoint assortiment; 
 • Techniek voor communicatie op afstand (betrekkelijk op de elektronische producten van Bypoint): middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
 • Wederverkoper/Retailer: verkoper van bij Bypoint ingekochte diensten en producten; 

 

Artikel 2 – Identiteit van de fabrikant 

Naam fabrikant: Bypoint – Bypoint is onderdeel van FieConn B.V. 

 • Vestigingsadres: Van Vlissingenstraat 1, 9403BB Assen, Nederland 
 • Telefoonnummer: +31592-250025 
 • Tijdstip(pen) waarop Bypoint telefonisch te bereiken is; ma-vr 08:30-17:00 
 • E-mailadres: contact@bypoint.nl 
 • KvK-nummer: 81853122 
 • Btw-identificatienummer: NL862244791B01 
 • IBAN-nummer: NL29RABO0359651380 
   

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de fabrikant  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen fabrikant en wederverkoper/retailer. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de fabrikant zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst met deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 8. De indeling c.q. kopjes van de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen zijn voor het gemak en hebben derhalve geen limiterende werking of zijn anderzijds van invloed op deze algemene voorwaarden. 
 9. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. De klant ontvangt het aanbod (de Dienst) in een goede staat en klaar voor verkoop. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. 
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 3. Als de fabrikant gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de fabrikant niet. 
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fabrikant kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
  – de prijs inclusief belastingen; 
  – de eventuele kosten van verzending; 
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
  – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de fabrikant de prijs garandeert; 
  – de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
  – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
  – de gedragscodes waaraan de fabrikant zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
  – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 
 6. De wederverkoper/retailer is (in geval van doorverkoop) verantwoordelijk voor het informeren van zijn of haar klanten over het gebruik van de producten van de fabrikant. De wederverkoper/retailer vrijwaart de fabrikant in deze in geval van schade van deze derde(n). 
 7. De fabrikant is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen de wederverkoper/retailer en derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. De fabrikant speelt hierbij geen enkele rol. 

Artikel 5 – De overeenkomst  

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de fabrikant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de fabrikant is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de fabrikant passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de fabrikant daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De fabrikant kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de fabrikant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De fabrikant zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 6. het bezoekadres van de vestiging van de fabrikant waar de klant met klachten terecht kan; 
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  – de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de fabrikant deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
  – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
 8. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
 9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 Artikel 6 – De prijs  

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk. 
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van de fabrikant te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. De fabrikant is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen. 
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de fabrikant terstond gerechtigd om de klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw. 
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fabrikant is het de klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen. 
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de fabrikant niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 7 – Conformiteit en garantie 

 1. De fabrikant draagt zorg voor het onderhoud, reparatie en/of vervanging van (delen van) het Product zonder extra kosten voor de wederverkoper/retailer, binnen de garantietermijn van 2 jaar op het Product en 6 maanden op de batterij en Accessoires van het Product die bijgeleverd of aangekocht via de webshop. Dit is anders wanneer die kosten door het handelen van de klant of dat van anderen zijn ontstaan. Dit is alleen het geval als het handelen van de klant niet binnen het normale gebruik van het Product of de Dienst ligt zoals beschreven in de consumentenhandleiding en in het klantenportal. Hetzelfde geldt voor de Accessoires die verkocht wordt via de webshop, waaronder de oplaadkabel en adapter. 
 2. De fabrikant staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 3. De fabrikant verstrekt zoveel garantie als de fabrikant of importeur garantie verstrekt. 
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de fabrikant te worden gemeld door de wederverkoper/retailer door te melden via contact@bypoint.nl. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
 5. De garantietermijn van de wederverkoper/retailer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De wederverkoper/retailer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
 6. De garantie geldt niet indien: 
 7. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 8. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de fabrikant en/of op de verpakking behandeld zijn; 
 9. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 8 – Levering en uitvoering 

De grootte van de doos waarin de Bypoint producten (in verpakking) geleverd worden is afhankelijk van het aantal bestelde producten. 

De bestelling wordt verricht zoals in de overeenkomst overeengekomen. 

De fabrikant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. 

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de fabrikant het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de fabrikant tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de fabrikant bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

De fabrikant spant zich ervoor in de diensten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren en gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. De fabrikant staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. De fabrikant verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten. 

Tenzij anders overeengekomen is de klant zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals het controleren van instellingen, van de afgenomen goederen en diensten. Tenzij anders overeengekomen is de klant tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de dienstverlening van de fabrikant benodigde hardware. 

 

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

 1. De fabrikant kan altijd het contract opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Gedane bestelling binnen dit termijn kunnen na 14 dagen niet geretourneerd worden, evenals het aankoopbedrag. 
 2. Als de klant zich niet houdt aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zoals betalingen, juist gebruik en juiste informatieverstrekking, kan de fabrikant de Dienst stoppen en zelfs het contract beëindigen. Voordat de fabrikant dit doet, wordt eerst zorgvuldig naar de persoonlijke omstandigheden gekeken. 
 3. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand. 
 4. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand. 
 5. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
 6. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
 7. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
 8. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de fabrikant voor zichzelf heeft bedongen. 
 9. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden te allen tijde stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd. 
 10. De fabrikant heeft het recht de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: 
 11. De klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt; 
 12. Aan de klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de klant in staat van faillissement wordt verklaard of de klant onder curatele of bewind wordt gesteld; 
 13. Er op een aan de klant toekomend recht beslag wordt gelegd. 

 Artikel 10 – Betaling 

 1. De klant betaald per bestelling de afgesproken (retail)prijs. 
 2. De betaling loopt middels het door de klant gekozen betaalmiddel. De klant kan hierbij kiezen uit de betaalmogelijkheden die beschikbaar is gesteld. 
 3. De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd volgens de CBS klant prijsindex. Daarnaast kan door de fabrikant de prijs worden gewijzigd indien daarvoor een goede reden bestaat. In dit geval heeft de klant de mogelijkheid om de Dienst te beëindigen zonder extra kosten, indien de klant binnen 14 dagen nadat de klant van de wijziging op de hoogte was gesteld dit aan ons schriftelijk hebt medegedeeld. 
 4. Indien de klant niet voldoet aan de bijbehorende abonnementskosten, zullen wij de klant hieraan herinneren. Mocht de klant daarna nog niet betalen, dan herinneren wij de klant nogmaals voordat wij andere maatregelen moeten nemen. Onder deze maatregelen valt ook het stopzetten van de Dienst. 
 5. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 6. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de fabrikant te melden. 
 7. In geval van wanbetaling van de klant heeft de fabrikant behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het eigendom van de te leveren producten gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de klant nadat deze al hetgeen de klant ter zake uit de overeenkomst aan de fabrikant verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten. 
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de klant derhalve niet gerechtigd om de producten te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht. 
 3. De klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om de fabrikant tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde producten. De klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal 
 4. Wanneer de klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de klant verplicht op verzoek van de fabrikant alle benodigde medewerking te leveren waardoor de fabrikant weer bezwaarlijk over de geleverde producten kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van de fabrikant de producten voor eigen kosten retour te zenden. 

Artikel 12 – Intellectueel eigendomsrechten en gegevens 

 1. Wederverkoper/Retailer stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten) zoals vervat in de Producten en/of Diensten eigendom blijven van Fabrikant en/of haar licentiegevers. In het kader van de levering van de Producten en/of Diensten mag fabrikant producten, materialen en methodieken die door de Wederverkoper/Retailer verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, gebruiken of ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van Fabrikant. De Wederverkoper/Retailer dient zich te onthouden van het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige rechten van Fabrikant. 
 2. Alle door Fabrikant verstrekte gegevens, zoals (digitale) rapporten, concepten, data, checklisten, adviezen, formats, ontwerpen, schetsen, software, applicaties etc., alsmede alle gegevens die zijn gegenereerd in het kader van de door Fabrikant verleende Diensten en /of geleverde Producten (waaronder alle in en met de Elektronische producten en software abonnementen gegenereerde gegevens (zoals anonieme ongevalsdata)) zijn en blijven eigendom van Fabrikant. 
 3. De Wederverkoper/Retailer verplicht zich om de gegevens van Fabrikant en de aan Fabrikant toebehorende intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze te wijzigen, te verwijderen, dan wel, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen, toe te passen en/of op enige andere wijze te gebruiken dan voor enig ander doel zoals in de overeenkomst omschreven. 
 4. Fabrikant behoudt het recht de, uit haar verrichte werkzaamheden/Diensten en Producten, verkregen kennis en gegevens voor andere (commerciële) doeleinden te gebruiken, indien hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederverkoper/Retailer ter kennis van derden wordt gebracht. 
 5. Wederverkoper/Retailer vrijwaart Fabrikant voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de aan Fabrikant door of zijdens Wederverkoper/Retailer verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. 
 6. De Wederverkoper/Retailer zal niet zelf en zal derden niet toestaan of helpen om:  
  a. de door of namens Fabrikant ter beschikking gestelde broncode en/of programmatuur en/of software, het ontwerp van het Product of de samenstelling van enig (onderdeel van een) Product of de documentatie, op enige wijze na te maken of proberen na te maken, te wijzigen, te verveelvoudigen, te onderwerpen aan reverse engineering, te deassembleren en/of te decompileren, tenzij dit werkelijk is toegestaan, of een kopie, een aanpassing, een vertaling en/of een soortgelijk en/of afgeleid werk te maken als hetgeen is geïntegreerd in enig Product of documentatie voor welk doel dan ook, tenzij Fabrikant hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, of 
  c. Het Product in (onder)delen te verdelen bestemd om ter beschikking te stellen of over te dragen aan derde(n).
 7. Na het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook zal Klant op eerste verzoek van Fabrikant alle gegevens van Fabrikant terstond aan Fabrikant retourneren dan wel vernietigen. Het is Wederverkoper/Retailer niet toegestaan kopieën van gegevens te maken en/of achter te houden. 
 8. Artikel 12 blijft van kracht na beëindiging (door opzegging dan wel ontbinding) van de overeenkomst. 

 Artikel 13 – Klachtenregeling  

 1. De fabrikant beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de fabrikant, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij de fabrikant ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de fabrikant binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de fabrikant niet op, tenzij de fabrikant schriftelijk anders aangeeft. 
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de fabrikant, zal de fabrikant naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 14 – Geschillen  

 1. Op overeenkomsten tussen de fabrikant en de wederverkoper/retailer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederverkoper/retailer woonachtig is in het buitenland. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van de fabrikant valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van de fabrikant valt. 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 15.1 – Aansprakelijkheid 

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toebrengend handelen of nalaten van de Klant of de Eindgebruiker, waaronder begrepen het wijzigen van of aan (laten) brengen van wijzigingen in de door de ondernemer ontwikkelde software of geleverde hardware.  
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die, of die mede, is veroorzaakt door Ongeoorloofd Gebruik door of namens de Klant of de Eindgebruiker of voor schade die mede is veroorzaakt omdat de Klant niet voldoet aan de geldende veiligheidsinstructies, of aan enig ander voorschrift voor de Producten. 
 3. Voor zover werkelijk mogelijk, is de ondernemer niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden toegebrachte schade aan de Klant of aan derden. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die de ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de ondernemer aansprakelijk is.  
 4. De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ondernemer. Ondernemer is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en door Ondernemer ingeschakelde derden.  
 5. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, het gebruik van de Dienst en/of het Product en gekochte accessoires. 
 6. Mocht de fabrikant toch aansprakelijk zijn dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van het voor het geldende maandelijkse tarief. 
 7. Voor een aantal gevallen sluit de fabrikant aansprakelijkheid expliciet uit. Dit zijn gevallen van: 
 • het niet kunnen inschakelen van de opgegeven contactpersonen en dergelijke; 
 • het niet of te laat aanwezig zijn van de contactpersonen en dergelijke; 
 • het onnodig inschakelen van nooddiensten/hulpdiensten door contactpersonen; 
 • schade door het handelen van een ingeschakelde contactpersonen; 
 • schade door het niet goed functioneren van de Dienst, het Product, het Abonnement, verbindingen of Accessoires; 
 • schade door onbevoegd gebruik van de Dienst of van eventuele onrechtmatige daden; 
 • schade/storing door overschrijding van de IP67 norm. 
 • storingen van het Product, Verbinding, Abonnement of Dienst; 
 • tekortkomingen in elke vorm in de dienstverlening van derden, zoals aanbieders van telecommunicatienetwerken of -diensten, internet- en/of sms-diensten, zijn niet aan de fabrikant. 
 • Afwijking van de theoretisch berekende batterij/accu levensduur.  
 • Niet kunnen opsporen doordat de tag gesaboteerd is of er onvoldoende gegevens zijn vanuit het KPN LORA-netwerk om een nauwkeurige plaatsbepaling te kunnen doen binnen de door de opsporingsdienst bepaalde richtlijnen (dit punt is alleen geldend op de Bypoint Tag). 

Artikel 15 blijft van kracht na beëindiging (door opzegging dan wel ontbinding) van de overeenkomst.  

Artikel 15.2 – Privacy  

 1. De fabrikant heeft voor het goed kunnen uitvoeren van de Dienst een aantal anonieme gegevens van de klant nodig. De fabrikant verzamelt, gebruikt en bewaart deze anonieme gegevens alleen voor zover dit nodig is. 
 2. De fabrikant gaat hier zorgvuldig mee om en deelt deze gegevens voor zover dat nodig is alleen met: 
  – door de klant opgegeven Contactpersonen; 
  nooddiensten/hulpdiensten; 
  – organisaties die betrokken zijn bij het alarmeren; 
  – organisaties die betrokken zijn bij het fietsveiliger maken van Nederland. 
 3. De fabrikant werkt samen met partners aan het fietsveiliger maken van Nederland. Dit doet de fabrikant door de klant enkele anonieme vragen te stellen, zoals: welk type fiets heeft u, welk fietsmerk gebruikt u, wat is uw fietsgebruik. Antwoorden op deze vragen worden samen met mogelijke vallocaties anoniem gedeeld om efficiënt in te kunnen spelen op het verbeteren van de fietsomstandigheden in Nederland. 
 4. De klant kan de fabrikant altijd vragen om deze gegevens in te zien. Ook kan de klant met de fabrikant bekijken of bepaalde gegevens mogelijk uit de systemen verwijderd kunnen worden. 

 Artikel 15.3 – Overmacht 

 1. Als de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van FieConn B.V./Bypoint waarop FieConn B.V./Bypoint redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, spreekt men van overmacht. In zo’n geval kan de Dienst door de Gebruiker of FieConn B.V./Bypoint worden stopgezet; dit gebeurt altijd in goed overleg. Onder overmacht valt in ieder geval: vertraging bij of wanprestatie van leveranciers en/of andere door Fabrikant ingeschakelde derden, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, en storingen van hulp- of transportmiddelen, dan wel iedere andere omstandigheid die de prestatie of uitvoering van de overeenkomst verhindert. 
 2. In geval van overmacht is Fabrikant gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden dan wel haar werkzaamheden op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens Wederverkoper/Retailer of Eindgebruiker te zijn gehouden.  
 3. Indien Fabrikant bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en de Wederverkoper/Retailer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

 Software en applicatie ontwikkeling 

 1. Als er bij het aangaan van de overeenkomst geen specificaties of ontwerp van de te ontwikkelen software en applicaties aan de Fabrikant zijn verstrekt, zullen partijen gezamenlijk schriftelijk specificeren welke software zal worden ontwikkeld en op welke wijze dit zal gebeuren. De Fabrikant zal zorgvuldig te werk gaan bij de ontwikkeling van de software op basis van de door de Klant verstrekte gegevens, waarvoor de Klant instaat wat betreft juistheid, volledigheid en consistentie. Als partijen een ontwikkelingsmethode hebben afgesproken waarbij prioriteit tijdens de uitvoering van de overeenkomst nader wordt bepaald, zal deze prioriteitsstelling altijd in overleg tussen partijen plaatsvinden. 
 2. De Fabrikant is gemachtigd, maar niet verplicht, om de juistheid, volledigheid of consistentie van de verstrekte gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken. Bij het constateren van onvolkomenheden kan de Fabrikant de overeengekomen werkzaamheden opschorten totdat de Klant de betreffende onvolkomenheden heeft verholpen. 
 3. De Wederverkoper/Retailer heeft het recht om de software uitsluitend binnen zijn eigen bedrijf of organisatie te gebruiken. Het verstrekken van de broncode en technische documentatie aan de Wederverkoper/Retailer is alleen toegestaan als dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. In dat geval mag de Wederverkoper/Retailer wijzigingen aanbrengen in de software. Als de Fabrikant juridisch verplicht is om de broncode en/of technische documentatie ter beschikking te stellen, kan hiervoor een redelijke vergoeding worden gevraagd. 
 4. Het gebruiksrecht van applicaties en software is niet overdraagbaar. De Wederverkoper/Retailer mag de software en de dragers waarop deze is vastgelegd niet verkopen, verhuren, sublicentiëren, vervreemden of beperkte rechten verlenen aan derden, noch de software op welke wijze dan ook ter beschikking stellen aan derden. De Wederverkoper/Retailer mag de software niet wijzigen, behalve voor het herstellen van fouten. Het is de Wederverkoper/Retailer niet toegestaan de software te gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (’time-sharing’). De broncode en technische documentatie worden niet aan de Wederverkoper/Retailer verstrekt, zelfs niet tegen financiële vergoeding. De Wederverkoper/Retailer erkent dat de broncode vertrouwelijke informatie bevat en bedrijfsgeheimen van de Fabrikant. 
 5. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in de beveiliging van opgeslagen gegevens. 

  Hardware

 1. De Fabrikant levert de hardware, advies en bijbehorende specificaties waarmee de Wederverkoper/Retailer haar voertuigen geschikt kan maken voor het inbouwen van de hardware, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. (Alleen van toepassing op Tags van de Fabrikant) De Wederverkoper/Retailer zal op de productielocatie zelf de Tags monteren en gereed maken voor gebruik in het voertuig. 
 3. Garantie. De Fabrikant biedt gedurende één jaar na factuurdatum garantie op de hardware. Bij een niet-werkende hardware module binnen een jaar na factuurdatum ontvangt de Klant een nieuw exemplaar. De Fabrikant levert binnen vier werkdagen na schriftelijke melding van een defect vervangende hardware aan de Wederverkoper/Retailer. De Wederverkoper/Retailer is verantwoordelijk voor het vervangen van de module en moet de niet-werkende module binnen vier weken na ontvangst van de vervangende module terugsturen naar de Fabrikant. 
 4. De Fabrikant geeft geen garantie op een 100% nauwkeurigheid van de GPS-device en LoRa; er kan altijd een kleine afwijking ontstaan door storingsfactoren.